Hoolekogu

Tallinna Mahtra Põhikooli hoolekogu liikmete nimekiri:

Laiendatud hoolekogu e-meil (iga klassi esindaja):

laiendatud-hoolekogu@mahtrakool.edu.ee

Hoolekogu:

hoolekogu@mahtrakool.edu.ee

Hoolekogu koosseis:

  1. Svetlana Ljapina lapsevanemate esindaja,
  2. Julianna Jurtšenko KOV esindaja,
  3. Esfir Kornach õpilaste esindaja,
  4. Jevgenia Mostovaja õpetajate esindaja,
  5. Liudmila Mazurkevits õpetajate esindaja,

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI HOOLEKOGU PÕHIMÄÄRUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tallinna Mahtra Põhikooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on Tallinna Mahtra Põhikooli (TMPK) juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on TMPK pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus TMPK- s püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

1.2. Hoolekogu juhindub oma tegevuses Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (§ 73), teistest haridusalastest õigusaktidest, linnavalitsuse otsusest, TMPK põhimäärusest ning käesolevast dokumendist.

2. HOOLEKOGU KOOSSEIS JA MOODUSTAMISE KORD

2.1. Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvad 2 (kaks) õpetajat õppenõukogu otsusel ning 4 (viis) lapsevanemat, vilistlast või kooli toetavate organisatsioonide esindajat vanemate üldkoosoleku otsusel, 1 (üks) linnaosa halduskogu liige ja õpilaskogu esindaja. Kokku 7 liiget.

2.2. Esindajad valitakse põhikooli hoolekogusse linnaosa halduskogu, kooli õppenõukogu ja lastevanemate üldkoosoleku poolt vähemalt üheks aastaks.

2.3. Hoolekogu koosseisu kinnitab Tallinna Haridusamet.

2.4. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

2.5. Hoolekogu töösse võib kaasata arutavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi (komisjone).

3. HOOLEKOGU ÜLESANDED

3.1. Hoolekogu:

3.1.1. arutab läbi põhikooli arengukava ja annab hinnangu lähtudes antud piirkonna elanike huvidest ning koolipiirkonna sotsiaalse ja kultuurilise arengu sihtidest;

3.1.2. jälgib õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkust ning aitab kaasa õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisel;

3.1.3. kooskõlastab kooli põhimääruse, kooli kodukorra, õpilaste kooli vastuvõtu korra ja eelarvekava enne nende esitamist kohalikule omavalitsusele kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende heaks kiitmist kooli õppenõukogu poolt;

3.1.4. osaleb kooli kodukorda ja päevakava puudutavate probleemide lahendamisel;

3.1.5. vahendab informatsiooni hoolekogu tööst teda valinud subjektidele (halduskogu- või vanemate üldkoosolekule, koolikohustuse täitmise komisjonile, õppenõukogule ja tervisenõukogule);

3.1.6. jälgib põhikooli juhtimise korraldust ning õpilaste tervisekaitse tingimuste täitmist koolis;

3.1.7. jälgib põhikooli eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;

3.1.8. rakendab koostöös kooli pedagoogidega koolikohustuse täitmise komisjoniga abinõusid koolikohustust mittetäitvate laste ja nende vanemate mõjutamiseks;

3.1.9. lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone õppenõukogu otsuse osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;

3.1.10. rakendab vajadusel koostöös tervisenõukoguga abinõusid õpilaste toitlustamise paremaks korraldamiseks ning organiseerib koolile abi koolihoonete, õppe- jt. ruumide, töökodade, spordirajatiste jmt. hooldamisel ja remontimisel.

4. HOOLEKOGU ÕIGUSED JA LIIKMETE VASTUTUS

4.1. Hoolekogul on õigus:

4.1.1. kuulata ära kooli direktori aruanne õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimise korraldusest ja kooli majandamisest;

  • 4.1.2. teha ettepanekuid nii eelarveliste kui ka sihtannetustena laekunud summade otstarbekaks ja säästlikuks kasutamiseks;

4.1.3. teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli töötajate valiku, õppe- ja kasvatusprotsessi korralduse, tunnivälise ja kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;

4.1.4. saada oma tööks vajalikku informatsiooni;

4.1.5. teha ettepanekuid koolile, kooli valdajale, kooli üle järelevalvet teostavale riiklikule täiteorganile, samuti kooli piirkonnas asuvatele asutustele;

4.1.6. teha Tallinna Haridusametile põhjendatud ettepanekuid kooli direktori kohale kinnitamiseks või kohalt vabastamiseks ning töölepingu lõpetamiseks töölepingu seaduses sätestatud alustel;

4.1.7. informeerida puuduste ilmnemisel vastavaid riiklikke ja kohaliku omavalitsuse täiteorganeid ning teha ettepanekuid süüdiolevate isikute vastutusele võtmiseks;

4.2. Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valitud subjekte (linnaosa halduskogu, kooli õppenõukogu ja vanemate üldkoosolek), kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber vahetada.

5. HOOLEKOGU TÖÖKORD

5.1. Hoolekogu koostab oma tegevuse planeerimiseks igaks õppeaastaks tööplaani, milles on tegevuse eesmärgid, tegevuse sisu, ülesannete täitmise aeg;

5.2. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku mitte harvemini kui üks kord nelja kuu jooksul hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees;

5.3. Hoolekogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli juhataja või kooli haldava omavalitsuse ettepanekul;

5.4. Erakorralise koosoleku toimumisest informeeritakse kirjalikult kõiki liikmeid vähemalt kolm päeva ette;

5.5. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt pooled hoolekogu liikmetest;

5.6. Hoolekogu koosolekutel arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees;

5.8. Otsuste vastuvõtmisel ja ettepanekute tegemisel taotleb hoolekogu võimalikult kõigi liikmete nõusolekut. Otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte ühtlasel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl;

5.9. Hoolekogu poolt vastuvõetud otsused on avalikud, vormistatakse kirjalikult hoolekogu esimehe allkirjaga ja nende täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli omanikuga;

5.10. Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, algus- ja lõpuaeg, juhataja ees- ja perekonnanimi, osavõtnute  ning puudujate ees- ja perekonnanimed, kinnitatud päevakord, sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu, vastuvõetud otsused ja ettepanekud, protokollija ees- ja perekonnanimi, hoolekogu esimehe või aseesimehe ja protokollija allkirjad;

5.11. Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega;

5.12. Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekul heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ning plaane uueks õppeaastaks.