Tugiteenused

Anna Nasretdinova HEV-õppejuht hevoppejuht@mahtrakool.edu.ee 6218313
Olha Haiuk Logopeed logopeed@mahtrakool.edu.ee
Galina Bezborodko Psühholoog psuhholoog@mahtrakool.edu.ee 54280328
Vladislav Vassiljev Sotsiaalpedagoog sotsiaalpedagoog@mahtrakool.edu.ee 58855279
Iana Avetissova-Tansimor Eripedagoog eripedagoog@mahtrakool.edu.ee 53323029

HEV-õppejuht

Anna Nasretdinova

 • Koordineerib kõigi tugispetsialistide ühistööd, selgitab välja hariduslike erivajadustega lapsed, vormistab avaldusi ja koostab dokumente komisjonidele.
 • Toetab ja juhendab õpetajaid hariduslike erivajaduste väljaselgitamisel.
 • Teeb koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega õpilaste arengu toetamiseks.
 • Teeb ettepanekuid õpetajatele, lapsevanematele ja direktorile edasise pedagoogilise töö, kooli poolt õpilaste arengut toetavate meetmete rakendamise ja täiendavate eksamite läbiviimise kohta.
 • Nõustab õpetajaid, õpilasi ja nende vanemaid.
 • Analüüsib hariduslike erivajadustega õpilastele rakendatavate tugimeetmete tulemuslikkust.
 • Koordineerib vaatluskaartide koostamist õpilase individuaalseks arenguks.
 • Koordineerib arenguvestlusi õpilaste ja nende vanematega.

e-post: hevoppejuht@mahtrakool.edu.ee

E-R kella 09:00-16:00 (vastuvõtt eelkokkuleppe alusel)

Psühholoog

Galina Bezborodko

Abi osutamine kooliõpilastele suhtlemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega ning emotsionaalsete häirete korral. Rühmatundides aitab Galina arendada mälu, tähelepanu, mõtlemist, tõsta enesehinnangut ja korrigeerida käitumist.

Rühma- ja individuaaltunnid 12:10-15:00.

Rühmatunnid 1. klassi õpilastega toimuvad esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti 5. tunnis (12:10 – 12:55).

e-post: psuhholoog@mahtrakool.edu.ee

Sotsiaalpedagoog

Vladislav Vassiljev

Kaitseb õpilaste huve, lahendab konfliktsituatsioone, teeb koostööd noortekomisjoni, politsei, linna sotsiaalteenistusega. Viib läbi intervjuusid probleemsete õpilaste ja nende vanematega. Nõustab õpilasi, vanemaid ja õpetajaid.

Kooli sotsiaalteenistuse eesmärgid:

 • Soodsa õpikeskkonna loomine igale kooli õpilasele.
 • Õpilaste ja vanemate õiguste ja kohustuste järgimine vastavalt Eesti Vabariigi põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele.
 • Õpilaste ennetav abistamine ümberkasvatamise ja koolist kõrvalejätmise juhtude ennetamiseks.

See tegevus toimub tihedas koostöös lapsevanematega, kooli juhtkonna, pedagoogide, TMOSH hoolekogu, Lastekaitse, LOV Lasnamäe, noorsoopolitsei, linnarehabilitatsioonikeskuste ja teiste spetsialistide toel.

Tel: 5885 5279
e-post: sotsiaalpedagoog@mahtrakool.edu.ee

E, T, R  8:00- 16:00; K, N 8:00-15:00 (Vastuvõtt eelkokkuleppe alusel)

Logopeed

Olha Haiuk

Parandab lugemise ja kirjutamise rikkumisi, kogu kõnesüsteemi kui terviku arengut. Arendab õppimis- ja suhtlemismotivatsiooni. Arendab vaimseid protsesse (tähelepanu, mälu, taju, mõtlemine).

e-post: logopeed@mahtrakool.edu.ee

E-R 8:00 – 16:00 (vastuvõtt eelkokkuleppe alusel)

Eripedagoog

Iana Avetissova-Tansimor

 • Töötab õpetaja ja/või teiste spetsialistide poolt suunatud õpilasega individuaalselt.
 • Selgitab välja õpilase hariduslikud erivajadused.
 • Planeerib erivajadusega õpilase õppetegevust.
 • Viib läbi erivajadustega õpilaste individuaal- ja rühmatunde.
 • Kasutab vastavalt õpilase erivajadusele sobivat õppemetoodikat.
 • Pakub õpilastele, klassi- ja aineõpetajatele ning lapsevanematele vajaminevat tuge ja koostööd.
 • Tagasisidestab töö tulemused.
 • Kaasab vajadusel teisi tugispetsialiste.

E-R 8:00 – 15:00 (vastuvõtt eelkokkuleppe alusel)