Koostöö ja projektid

VEPA metoodika

VEPA metoodika on tõenduspõhine ennetustegevus, mida kasutatakse meie koolis 2019 aastast. VEPA on kasutatav algklassides tavapärase õppetöö osana ja metoodika aitab õpetajal lihtsate ning mänguliste klassijuhtimistehnikatega luua toetavat õpikeskkonda ja arendada laste enesejuhtimise- ja sotsiaal-emotsionaalseid oskusi. Enesejuhtimine hõlmab endas keskendumist, sujuvat tähelepanu ümberlülitamist, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk koostööl, üksteise märkamisel ja tunnustamisel, mis toetab laste sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi ning enesehinnangut.

Tunnis kasutatavad VEPA-elemendid aitavad näiteks õpetajal kiiresti saada kõikide õpilaste tähelepanu (vahendiks suupill ja käemärgid), kaasata neid tegevusse (vahendiks nimepulgad), säästa aega õppimiseks ja mängimiseks (kasutades taimerit), ennetada -ebasobiva käitumise ilminguid (VEPA-hääled, VEPA-käed ja -jalad, Sobib!/Ei sobi!-kaardid), soodustada sotsiaalsete oskuste arengut ning tagada psühholoogilist turvalisust (luuakse VEPA-visioon ehk ühised klassikokkulepped). Lapsed õpivad märkama ja tunnustama positiivset käitumist (jagatakse tunnustust ehk kiidusid), harjutama üheskoos pingutamist eesmärgi nimel, võtma suuremat vastutust (VEPA-ametid). Eesmärgi saavutamist aitavad tähistada ja õppetööd vaheldusrikkamaks muuta lustlikud liikumist pakkuvad memme vigurid.

Tuginedes uuringutele, sh Eestis läbi viidud mõju-uuringule, oli VEPA metoodikat kasutanud klasside õpilastel vähem vaimse tervise probleeme, võrreldes metoodikat mitte kasutavate klasside õpilastega. Lisaks vähendab VEPA tulevikus ka õpilaste riskikäitumist (sh alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist ning riskeerivat seksuaalkäitumist). Meie kooli jaoks on oluline VEPA metoodika ennetav ja pikaajaline mõju. VEPA tugevdab laste vaimset tervist, toetab sõbralikke suhteid klassis, muudab paremaks õpetaja kontakti lastega, suurendab turvalist käitumist ja aitab kasutada tunni aega kõige tõhusamalt.

Meie koolis 23/24 õppeaastal osaleb väljaõppes õpetaja Anni Tungel. VEPA lühikoolituse on läbinud sotsiaalpedagoog Vladislav Vassiljev, HEV-õppejuht Anna Nasretdinova ja koolijuht Edgar Roditšenko, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

VEPA metoodika haldaja Eestis on Tervise Arengu Instituut. Rohkem infot VEPA metoodika kohta leiab www.vepa.ee ja Facebooki lehelt VEPA metoodika. Kuidas lapsevanemana kodus kasutada VEPA-elemente, et positiivset mõju veelgi tugevdada, saab lugeda vanemaraamatust VEPA kodu.

„Digipädev Mahtra Põhikool ja kogukond“

Tallinna Haridusamet

Kaasaegsete õppevahendite soetamine Tallinna Mahtra Põhikooli, mis edendavad õpilastes armastust tehnoloogia vastu, arendavad algoritmilist mõtteviisi ja aitavad vähendada hariduslikku ebavõrdsust, andes võimaluse olla konkurentsivõimeline nii gümnaasiumisse astumisel kui ka tööturule sisenemisel.

Toetuse abiga soetati Tallinna Mahtra Põhikooli õppevahendid automatiseeritud tikkimismasina ja CNC freesimise pink.

Projekti kestvus:

10.10.2022 – 31.07.2023

Eestvedaja:

Anton Karavajev, arendusjuht

Eelarve:

Projekti maksumus on 14656,92 eurot, millest Euroopa sotsiaalfondi toetuse summa on 11507,41 ning omafinantseering 3149,51 eurot.