Kooli õppekava

Kooli õppekava

1 –3 . KLASSI ÜLDÕPETUSE, LOOVUSÕPETUSE, MUUSIKA JA LIIKULISÕPETUSE AINEKAVA ​

Tallinna Mahtra põhikoolis on 1.-3. klasside õppetöö korraldatud üldõpetuse põhimõtteid järgides. Tunniplaanis pole eraldi õppeaineid: matemaatika, loodusõpetus, tööõpetus. Nimetatud õppeaineid koondab üldnimetus üldõpetus. Kõiki nimetatud aineid annab klassiõpetaja üldõpetuse tundides. Tund kestab 90 min. Lisaks on klassiõpetajal üldõpetuse hulgas ainemahtu ka kunsti ja kehalise kasvatuse tarbeks.

Üldõpetuslik tööviis võimaldab õpetajal loomulikumalt lõimida ja paremini arvestada õpilaste vajaduste ja huvidega.

Klassiõpetaja töötab kooli õppekava õpitulemuste saavutamise nimel, reguleerides vastavalt õpitulemuste saavutamisele ainete mahtu õppetöös iseseisvalt. Õpetajale on orientiiriks kooli tunnijaotustabel.

Üldõpetus võimaldab erinevate õppeainete õppesisu siduda laiematesse haakuvatesse ja kattuvatesse teemadesse.

Ained on omavahel lõimitud projektõppe kaudu.

Esimeses kooliastmes on kahe esimese klassi peale tööl üks abiõpetaja (teises kooliastmes vajaduspõhiselt), kelle ülesanne on aidata õpetajal õppetööd diferentseerida ja õpikeskkonda hallata.

Iseseisvad ülesanded (kodutööd) on individuaalsed kokkulepped, mis lähtuvad õpilase vajadustest või projektülesande iseloomust.

Igas õppetunnis ilmnevad kõik üldpädevused rohkemal või vähemal määral. Lisaks on igas õppetunnis või õppetsüklis üks või mitu pädevust (aine-, valdkonna-, üldpädevus) fookuses. Suund on pädevuste osakaalu suurendamisele võrreldes varasema teemakeskse õpetusega.  

Algõpetuses kasutatakse erinevaid lõimingu võimalusi, et toetada õpilasel tervikliku maailmapildi tekkimist. Õpetus lähtub üldõppe elementidest. Suund on metateemade käsitlemisele, milleks võivad olla väärtused, pädevused, mõisted.  

Riikliku õppekava üldpädevustele on koolis oluline pidev LOOVUSE arengu ergutamine läbi kõigi ainete, õppetegevuste ja hoiakute.  

 • ained 
 • 1 kl 
 • 2 kl 
 • 3 kl 
 • üldõpetus 
 • 12 tundi 
 • 13 tundi 
 • 12 tundi 
 • loovusõpetus 
 • 3 tundi 
 • 3 tundi 
 • 3 tundi 
 • liikumisõpetus 
 • 3 tundi 
 • 2 tundi 
 • 3 tundi 
 • muusika 
 • 2 tundi 
 • 2 tundi 
 • 2 tundi 
 • A -võrkeel 
 • 0 
 • 1 tund 
 • 2 tundi 
 • Vene keel 
 • 0 
 • 2 tundi 
 • 3 tundi 
 • kokku 
 • 20 tundi 
 • 23 tundi 
 • 25 tundi 

Igas õppetunnis ilmnevad kõik üldpädevused (väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatikapädevus, ettevõtlikkuspädevus). Algõpetuses kasutatakse kõiki viit lõimingu võimalust (ainetevahelised seosed, ajaline kooskõla, ainete kombineerimine, teemakeskne ehk multidistsiplinaarne, ainetevaheline ehk interdistsiplinaarne), et toetada õpilasel tervikliku maailmapildi tekkimist.

 Kooli väärtused on üldpädevused on lõimitud igapäevastesse tegevustesse koogupäevakoolis.

Tundides kasutatava paaris- ja rühmatöö käigus kujundatakse koostööoskust, julgustatakse oma arvamust välja ütlema, kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima. Eri laadi ülesannete kaudu kujundatakse oskust suhelda eetiliselt ja olusid arvestades nii suuliselt kui ka kirjalikult, nii vahetult kui ka veebikeskkonnas.

Õpetaja koos oma klassiga osaleb sotsiaal-emotsionaalse pädevuse arendamise programmis: „kiusamisevaba kooli“ ja „meie maailma“,

Läbivad teemad on vahendiks võtme- ja valdkonnapädevuste saavutamiseks ning õppeainete ja ainevaldkondade omavaheliseks lõiminguks. Kesksed teemad on aineülesed ja toetavad õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.

Läbiva teema „Elukestev õpe ja karjääri kujundamine“ käsitlemine I kooliastmes Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes aitab õpilasel kujundada positiivset hoiakut õppimisse ning toetab esmaste õpioskuste omandamist. Mänguliste tegevuste abil aidatakse õpilasel kujundada ning õppida tundma ennast ja lähiümbruse töömaailma, tuginedes õpilase kogemustele igapäevaelust. Õpilasele tutvustatakse erinevaid tegevusalasid ja ameteid, nende olulisust ning omavahelisi seoseid.

Läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ käsitlemine I kooliastmes Läbiva teema käsitlemine I kooliastmes tugineb õpilase kogemustele, igapäevaelu nähtustele ning looduse vahetule kogemisele. Õppe ja kasvatuse kaudu taotletakse õpilase keskkonnataju kujunemist, pööratakse tähelepanu kodu- ja kooliümbruse keskkonnaküsimustele ning tegutsemisviisidele, mille abil on keskkonnaprobleeme võimalik praktiliselt ära hoida ja lahendada.

Läbiva teema „Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus“ käsitlemine I kooliastmes

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskne saada koostöö ja ühiste otsuste tegemise kogemusi. Selle viisid on õpilaste vabatahtlik tegevus. Lähtudes paikkonna võimalustest, tutvustatakse õpilasele kodukandi ettevõtteid, noorteühinguid ja teisi vabatahtlikke organisatsioone või huvirühmi, kes korraldavad kogukonnas üldkasulikke tegevusi, milles õpilased saavad osaleda.

Läbiva teema „Kultuuriline identiteet“ käsitlemine I kooliastmes

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on oluline pakkuda õpilasele võimalust osaleda oma kultuurikeskkonna tavades ja kogeda sellega seonduvaid emotsioone. Õpilasel aidatakse jõuda mõistmiseni, et teatud tavad ja kombed on omased teatud kultuurile. Õppe ja kasvatusega kujundatakse meie kultuuriruumis üldiselt tunnustatud käitumisharjumusi, toetatakse uudishimu uue ja erineva suhtes ning positiivset suhtumist sellesse. Õpilaste erinevaid kogemusi kokku viies saavutatakse üldpilt oma kultuurist ja selle kokkupuudetest teiste kultuuridega.

Läbiva teema „Teabekeskkond ja meediakasutus“ käsitlemine I kooliastmes

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on keskmes õpilase igapäevane suhtluskeskkond. Õpetaja abil ja kaaslaste toel harjutakse kirjeldama oma tegevust eakohases meediakeskkonnas. Õpilane õpib mõistma temale suunatud teadete suhtluseesmärki ning eristama olulisi teateid ebaolulistest. Samuti harjub õpilane mõistma, millised käitumisnormid kehtivad privaatses ja 5 millised avalikus ruumis, sealhulgas turvaline käitumine sotsiaalmeedias.Õpilase eakohast meediakasutust arvestades pööratakse rohkem tähelepanu visuaalsele meediale ning visuaalse teksti analüüsile.

Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon“ käsitlemine I kooliastmes

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise integreerimise kaudu õppetegevusse.

Läbiva teema „Tervis ja ohutus“ käsitlemine I kooliastmes

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes pannakse rõhk tervislike ja ohutute käitumisviiside kujundamisele. Õppija omandab eakohased teadmised ja oskused seonduvalt tervise füüsilise, 7 vaimse, emotsionaalse ja sotsiaalse aspektiga ning kujuneb tervist väärtustav hoiak. Selles vanuses on tähtis, et õpilane mõistaks ohu olemust ja selle tekkepõhjusi oma igapäevases keskkonnas ning omandaks oskused käituda ohutult ja turvaliselt. Õppemeetoditest on rõhk jutustustel, aruteludel, rühmatöödel, demonstratsioonidel, rollimängudel ja käitumise modelleerimisel

Läbiva teema „Väärtused ja kõlblus“ käsitlemine I kooliastmes

Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes on rõhk iseenda tundmaõppimisel, heade kommete omandamisel ja sellise klassikollektiivi kujundamisel, kus peetakse oluliseks õiglust, ausust, hoolivust, sallivust, inimväärikust, lugupidamist enda ja teiste vastu, lubaduste pidamist ning demokraatlikku osalemist ja rahvuslikkust. Õppemeetoditest on esikohal töö jutustustega, rollimängud, arutelud ja õpetaja selgitused, mille vältel õpitakse oma kogemusi teadvustama ning oma tegutsemist jälgima ja reflekteerima.

Kasutatakse sõnalisi hinnanguid. Õpilasele antakse hinnangulist tagasisidet (suuline, kirjalik) vastavalt vajadusele, lähtudes õppeprotsessist ja tuginedes tema arengule. Lapsevanem saab tagasisidet õpilase arengu kohta e – koolis, arenguvestluste, , trimestri tunnistuse, vestlusest lapsega ja oma lapse töödelt.

Õppekeskkond toetab õpilase arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone.  

Üldõpetus 

Keeleline pädevus/ tegevus  

Õpitulemused  

Õppesisu  

Üldõpetus 

Kirjutamine  

Õpilane:   

 • kasutab õigeid kirjutamisvõtteid, teab, kuidas väikesi ja suuri kirjatähti kirjutatakse ning sõnas õigesti seostatakse;     
 • eristab häälikut, tähte, täis- ja kaashäälikut, sõna, lauset;   
 • Kirjatehnika. Kirja eelharjutused.   
 •  Väikeste kirjatähtede õppimine. Suurte kirjatähtede õppimine. Tähtede seostamine.    
 •  Õigekeelsus. Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kirjas. Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine. Täis- ja kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus.   

Õpilane:  

 • kirjutab tahvlilt ära;  
 • täidab tahvlinäidise järgi õpetaja abiga õpilaspäevikut, paigutab näidise järgi tööd vihikulehele, varustab töö kuupäevaga;  
 • koostab näidise järgi kutse;  
 • kirjutab omasõnade algusesse k, p, t;  
 • kirjutab õigesti lühemaid (kuni 2- silbilisi) sõnu ja lauseid  
 • Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede kirjutamine. Õige pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures).  
 • Tahvlile, vihikusse  kirjutamine. Töö vormistamine näidise järgi, töö puhtus, käekirja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust. Kirjalik tekstiloome.  
 • Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, õnnitlus (kujundamine näidise järgi). Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine. Loovtöö kirjutamine (pildi, pildiseeria, küsimuste järgi). Lünkümberjutustuse kirjutamine.  
 • Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri, kaashääliku. Teab, et lause lõpeb punktiga  
 • teab, et lause alguses, inimeste, loomade, oma kodukoha nimes kasutatakse suurt algustähte,  
 • alustab lauset suure algustähega ja lõpetab punkti või küsimärgiga,  
 • kasutab suurt algustähte inimeste ja loomade nimedes, tuttavates kohanimedes  
 • kirjutab õigesti oma nime;  
 • Kirjatehnika. Kirja eelharjutused. Kirjutamine pliiatsi ja kriidiga, joonistähtede kirjutamine. Õige pliiatsihoid ja kirjutamisasend istudes ja seistes (tahvli juures). Väikeste kirjatähtede õppimine.  
 • Tähtede seostamine.   
 • Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine  
 • Töö vormistamine näidise järgi, töö puhtus, käekirja loetavus. Teksti ärakiri tahvlilt, õpikust  
 • Kirjalik tekstiloome. Jutu kirjutamine pilditäiendusena (pildi allkiri, kahekõne jms). Jutule lõpu kirjutamine.  
 • Õigekeelsus. Häälik, sõna, lause, tekst. Tähed ja tähestik, võõrtähtede vaatlus. Häälikute märkimine kirjas. Sõna ja lause ladumine ja kirjutamine. Täis- ja kaashäälikud. Täishäälikuühendi vaatlus. Täishääliku pikkuse eristamine ja õigekiri, kaashääliku pikkusega tutvumine õpitud sõnades. Sulghäälik (k, p, t) omasõnade alguses. i ja j ning h sõna alguses seoses tähtede õppimisega. Suur algustäht lause alguses, inimese- ja loomanimedes, kohanimedes. Liitsõna vaatlus (moodustamine). Etteütlemise järgi kirjutamine õpitud keelendite ulatuses (20–25 sõna lihtlausetena).  

  

  

Lugemine  

 • tunneb häälik-tähelist vastavust, loeb õpitud teksti enam-vähem ladusalt, lausehaaval üksiku peatusega raskema sõna ees oma kõnetempos,  
 • mõistab häälega või endamisi  lugedes loetu sisu,  
 • vastab teksti kohta käivatele küsimustele,  
 • mõtleb jutule alguse või lõpu  
 •   
 •  Trükitähtede (nii suurte kui väikeste) tundma õppimine. Tähtedest sõnade ja sõnadest lausete lugemine. Silpidest sõnade moodustamine.  
 • Lugemistehnika arendamine õpetaja juhendite järgi (õige hääldus, ladusus, pausid, intonatsioon, tempo). Lugemistehniliselt raskete sõnade ja sõnaühendite lugema õppimine  
 • Raamatu/teksti üldine vaatlus: teksti paigutus, sisukord, õppeülesannete esitus.  
 • Teksti sisu ennustamine  
 • pealkirja, piltide, üksiksõnade jm alusel. Loole lõpu mõtlemine. Tegelaste iseloomustamine. Küsimustele vastamine, millele vastus on tekstis otsesõnu kirjas Kirjandustekstid: liisusalm, jutustus, näidend, muistend. Loetud raamatu tutvustamine ja soovitamine. Vajaliku teose otsimine kooli või kodukoha raamatukogust.  

 

kuulamine ja kõnelemine  

 • eristab häälikuid (asukoht ja järjekord sõnas), täishääliku pikkusi  

Õpilane:  

 • toimib õpetaja ja kaaslase suulise juhendi järgi  
 • kuulab õpetaja ja kaaslase esituses lühikest eakohast teksti, mõistab kuuldud lause, jutu sisu;  
 • teab, et sõnadel on lähedase või vastandtähendusega sõna ja nimetab neist mõningaid;  
 • väljendab end suhtlusolukordades  
 • arusaadavalt: palub, küsib, tänab, vabandab;  jutustab suunavate küsimuste toel kuuldust, nähtust, loetust;  koostab õpetaja abiga pildiseeria või küsimuste toel suulise jutu,  esitab luuletust peast.  
 • Kuulamine. Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine, põhirõhk täishääliku pikkusel. Õpetaja ja kaaslase kuulamine ning suulise juhendi järgi toimimine. Õpetaja ja kaaslase ettelugemise kuulamine. Kuuldu ja nähtu kommenteerimine.  
 • Töö lähedase tähendusega sõnaga, sõnatähenduse selgitamine ja täpsustamine. Sobivate kõnetuste (palumine, küsimine, keeldumine, vabandust palumine, tänamine) valik suhtlemisel.  
 • Lihtlauseliste küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. Eri teemadel vestlemine sõnavara rikastamiseks, arutamine paaris ja väikeses rühmas. Jutustamine kuulatu, nähtu, läbielatu, loetu, pildi, pildiseeria, etteantud teema põhjal; aheljutustamine. Küsimuste moodustamine, küsimuste esitamine ja neile vastamine. Eri meeleoluga luuletuste (aastaajad, laste elu) mõtestatud peast esitamine.  

 

Arvutamine  

Õpilane:  

 • loeb ja kirjutab, järjestab ja võrdleb arve 0 –100;  paigutab naturaalarvude ritta sealt puuduvad arvud 100 piires;   
 • teab ja kasutab mõisteid võrra rohkem ja võrra vähem;  loeb ja kirjutab järgarve;  liidab peast 20 piires; lahutab peast üleminekuta kümnest 20 piires;  omab esialgsed oskused lahutamiseks üleminekuga kümnest 20 piires;  nimetab üheliste ja kümneliste asukohta kahekohalises arvus;  liidab ja lahutab peast täiskümneid 100 piires;  asendab proovimise teel lihtsaimasse võrdustesse seal puuduvat arvu oma arvutusoskuste piires;  koostab matemaatilisi jutukesi hulki ühendades, hulgast osa eraldades ja hulki võrreldes;  lahendab ühetehtelisi tekstülesandeid liitmisele ja lahutamisele 20 piires;  püstitab ise küsimusi osalise tekstiga ülesannetes;  hindab õpetaja abiga ülesande lahendamisel saadud tulemuse reaalsust.  
 • Arvud 0–100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. Järgarvud. Märgid +, -, =, >, <. Liitmine ja lahutamine 20 piires. Liitmise ja lahutamise vaheline seos. Täiskümnete liitmine ja lahutamine saja piires. Lihtsamad tähte sisaldavad võrdused. Ühetehtelised tekstülesanded 20 piires liitmisele ja lahutamisele.  

 

Mõõtmine   

Õpilane:  

 •  kirjeldab pikkusühikuid  
 • meeter ja sentimeeter tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid m ja cm;  mõõdab joonlaua või mõõdulindiga vahemaad/eseme mõõtmeid meetrites või sentimeetrites;  teab seost 1 m = 100 cm;  kirjeldab massiühikuid gramm ja kilogramm tuttavate suuruste kaudu, kasutab nende tähiseid kg ja g; kujutab ette mahuühikut liiter, kasutab selle tähist l;  nimetab ajaühikuid minut, tund ööpäev, nädal, kuu ja aasta;  leiab tegevuse kestust tundides; ütleb kellaaegu (ilma sõnu “veerand” ja “kolmveerand” kasutamata,  teab seoseid 1 tund = 60 minutit ja 1 ööpäev = 24 tundi;  nimetab Eestis käibivaid rahaühikuid, kasutab neid lihtsamates tehingutes;  teab seost 1 euro = 100 senti.  
 • Pikkus-, mass- ja mahuühikud: meeter, sentimeeter, gramm, kilogramm, liiter.  
 • Aja- ja rahaühikud: minut, tund, ööpäev, nädal, kuu, aasta; kella tundmine täis-, veerand-, poolja kolmveerandtundides, käibivad rahaühikud.  

 

Geomeetria  

  

Õpilane:  

 •  eristab sirget kõverjoonest, teab sirge osi punkt ja sirglõik;  joonestab ja mõõdab joonlaua abil sirglõiku; eristab ruutu, ristkülikut ja kolmnurka teistest kujunditest;  näitab nende tippe, külgi ja nurki;  eristab ringe teistest kujunditest;  leiab ümbritsevast õpitud tasandilisi kujundeid;  eristab kuupi, risttahukat ja püramiidi teistest ruumilistest kujunditest;  näitab maketil nende tippe, servi ja tahke;  eristab kera teistest ruumilistest kujunditest;  rühmitab esemeid ja kujundeid ühiste tunnuste  
 • Punkt, sirglõik ja sirge. Ruut, ristkülik ja kolmnurk; nende elemendid tipp, külg ja nurk. Ring. Tasandilised kujundid meie ümber. Kuup, risttahukas ja püramiid; nende tipud, servad ja tahud. Kera. Esemete ja kujundite rühmitamine, asukoha ja suuruse kirjeldamine ning võrdlemine. Ruumilised kujundid meie ümber.  

 

Aastaajad  

Õpilane:  

 •  teab, et looduses aset leidvad muutused sõltuvalt aastaaegadest ning valgusest ja soojusest;  märkab muutusi looduses ja seostab neid aastaaegade vaheldumisega, kirjeldab aastaajalisi muutusi (kõnes, kirjas, joonistades);  toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsusest inimese elus;  teeb lihtsamaid loodusvaatlusi, kannab vaatlusinfo tabelisse, jutustab vaatlusinfo/tabeli põhjal ilma muutumisest;  teeb soojuse ja valguse peegeldumise kohta katseid, sõnastab järeldused;  oskab ennast kaitsta päikesepõletuse eest;  teab, et elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aastaaegadest;  toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta erinevatel aastaaegadel;  oskab käituda õppekäigul loodussõbralikult; 1 tunneb kodu- ja kooliümbrust, teab kodu- ja kooliümbruse tüüpilisemaid taimi ja loomi; vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;  oskab vaadelda, nimetada,  
 • rühmitada ja kirjeldada kodukoha, kooliümbruse elusa ja eluta looduse objekte;  oskab käituda veekogudel;  teab tuntumaid kodukoha/kooliümbruse vaatamisväärsusi;  mõistab, et aastaajalised muutused mõjutavad tema enda ja teiste elu;  tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu;  liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast, järgib koostegutsemise reegleid;  tunneb huvi oma kodukoha, inimeste/ajaloo/looduse vastu;  hoiab oma kodukoha loodust ja ehitisi.  teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma;  
 • Tutvumine aastaajaliste muutustega   
 • Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus. Aastaaegade vaheldumine looduses seoses soojuse ja valguse muutustega  
 • Tihedalt seotud järgmiste teemadega ilm ja organismid. Vaatlusandmete põhjal toimuvad arutelud peaksid suunama põhjuste ning tagajärgede seoste mõistmisele.  
 • Puu (või mõne muu objekti) ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine (seotud teemaga organismid ja elupaigad).  

  

 

Avastame ja uurime  

Õpilane: 

 •  tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning mõistab loodusteaduslike teadmiste vajalikkust;  märkab ja sõnastab vahetus ümbruses esinevaid probleeme ning pakub lahendusi,  
 • leiab õpetaja suunamisel infot loodusteaduste kohta, kasutab andmekogumiseks, õppimiseks ning koostööks meedia- ja tehnoloogiavahendeid  
 • Praktilised tööd: õppekäigud aastaajaliste erinevuste vaatlemiseks. Linna ja maastikuvaatlus, erinevused erinevatel aastaaegadel  
 • Puu (või mõne muu objekti) ja temaga seotud elustiku aastaringne jälgimine  
 • Tutvumine kooli ümbrusega õppekäikudel.  
 • Tutvumine aastaajaliste muutustega.  
 • Ohutus ja tervishoid – plakatite, juhiste koostamine.  
 • Perekondlike traditsioonide, kommete projekt, esitlus.  
 • Ühe taime või looma uurimine, ülevaate koostamine.  
 • Uurimus: taime kasvu sõltuvus soojusest ja valgusest  
 • Lemmikloomapäeva korraldamine  
 • Ilmastikunähtused. Ilmavaatlused. Sissejuhatus teemasse mõõtmised ja võrdlemine  
 • Rakendatakse uurimuslikke ja praktilisi töid: objektide, sh looduslike objektide vaatlemist, võrdlemist, rühmitamist, mõõtmist, katsete läbiviimist, kollektsiooni koostamist.  

 

Organismid ja elupaigad  

Õpilane: 

 •  teab kodukoha maismaaloomi ja -taimi, teab loomade ja taimedega seotud ohtusid ning looduslikke ohte;  oskab rühmitada ja ära tunda kodukoha levinumaid taimeja loomaliike;  kasutab õppetekstides leiduvaid loodusteaduslikke mõisteid suulises ja kirjalikus kõnes;  kirjeldab taimede ja loomade välisehitust, seostab selle elupaiga ja kasvukohaga ning toob näiteid nende tähtsusest looduses;  oskab teha lihtsamaid loodusvaatlusi;  kirjeldab kodukoha maismaaloomade välisehitust, toitumist ja kasvamist, seostab neid elupaigaga;  kirjeldab taimede välisehitust, märkab ja kirjeldab taimede arengut;  eristab mets- ja koduloomi;  teab, miks peetakse koduloomi, ja oskab nimetada nende vajadusi;  teab koduloomadega seotud ohtusid;  oskab märgata ja kirjeldada koduloomade arengut;  teab, et on olemas erinevad elupaigad, et erinevatel organismidel on erinevad nõuded elukeskkonnale;  vaatleb taimi ja loomi erinevates elukeskkondades; suhtub hoolivalt elusolenditesse ja nende vajadustesse; suhtub vastutustundlikult koduloomadesse, ei jäta koduloomi hoolitsuseta;  väärtustab uurimuslikku tegevust.  
 • Kodukoha maismaataimed ja -loomad, nende välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine. Koduloomad.  
 • Õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.  

Loovusõpetus  

Väljaselgitamine, teadmine, mõistmine  

Õpilane: 

 •  kirjeldab visuaalseid pilte, jooniseid ja sümboleid oma kogemuse piires;  
 •  teab kujutiste kasutamise ja jagamise head tava;  kavandab lihtsamaid ülesandeid disainis ja loomes kestlikult;  teeb kahe- ja kolmemõõtmelisi töid spontaanselt ning kavandades, kasutades eri tehnika- ja töövõtteid;  kirjeldab lühidalt enda tööd ja tulemust. arvestab ühiselt töötades kaaslastega; arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle.  
 • Ümbritsevate esemete vaatlemine. Ideede 
 • visandamine paberil. 
 • Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. 
 • Ideede kirjeldamine kaaslastele. 
 • Õpilane visandab oma ideed paberil, esitab neid 
 • individuaalselt või rühmatöö tulemusena suuliselt, joonistena. Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine, üksteise arvamuste arvestamine ja kaaslaste abistamine. Töökoha korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusele 

 

Töö kavandamine  

 • Õpilane:  
 •  kirjeldab ning hindab oma ideid;  esitab oma ideede erinevaid lahendusi.  
 • Ümbritsevate esemete vaatlemine. Ideede visandamine paberil. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine. Ideede kirjeldamine kaaslastele. Õpilane visandab oma ideed paberil, esitab neid individuaalselt või rühmatöö tulemusena suuliselt, joonistena  

 

Materjalide säästlik 

kasutamine hoiab 

keskkonda, säästab 

raha ja aitab kaasa 

loovusele. 

Õpilane: 

 •  teab, kuidas luua ning tarbida 

säästvalt; 

 •  Materjalide väärtus ja maksumus. 
 • Taaskasutamine – majapidamises järelejäänud pisiesemetest (tikutoosid, karbid, plastpudelid jne). 

 

Oskuslik töötamine säästab aega, energiat, materjale ning pakub rõõmu. 

 Õpilane: 

 •  töötab õpetaja suulise 

juhendamise järgi; 

 •  kasutab iseseisva töö 

abivahendina kirjalikku tööjuhendit; 

 •  julgeb oma ideede teostamiseks ise võimalusi valida ja mõelda; 
 •  arvestab ühiselt töötades kaaslastega; 
 •  arutleb ohutuse vajalikkuse ja töökoha korrashoiu üle. 
 • Töötamine suulise juhendamise järgi. 
 • Tutvumine kirjaliku tööjuhendiga, sellest 
 • arusaamine. 
 • Õpilane valib valmistatava eseme järgi sobiliku materjali, töövahendid ja tehnika. 
 • Rühmatöös ülesannete täitmine, ühiselt ideede genereerimine, üksteise arvamuste arvestamine ja kaaslaste abistamine. 
 • Töökoha korrashoidmine, selle mõju töö tulemusele ja ohutusel 

  

Materjali ja tööviiside valik  

 

Õpilane:  

 •  eristab erinevaid looduslikke ning tehismaterjale (paber, tekstiil, nahk, plast, puit, metall);  võrdleb materjalide üldisi omadusi; oskab materjale ühendada ja kasutada; valib materjalide käsitsemiseks erinevaid töötlemisviise ja -vahendeid;  on vahendite valikul loov;  käsitseb kasutatavamaid töövahendeid õigesti ning ohutult;  kasutab paberit ning kartongi tasapinnalisi ja ruumilisi esemeid valmistades;  
 • Looduslikud ning tehismaterjalid (paber, tekstiil, nahk, puit, metall, plast). Materjalide saamine, omadused, otstarve. Katsetused erinevate materjalidega, nende omaduste võrdlemine: • paberit ja kartongi: valmistamine, liigid, omadused, kasutamine;  

 

Liikumisõpetus  

 

Õpilane:  

 •  on omandanud erinevaid liikumisoskusi ja -kogemusi;   
 • sooritab kehalisi võimeid arendavaid tegevusi ning teab liikumise ja toitumise seost tervisega;   
 • on omandanud mitmekülgseid liikumisoskusi ja -kogemusi, et harrastada erinevaid liikumistegevusi;   
 •  mõistab tervise ja kehaliste võimete seost ning analüüsib   
 •  on igapäevaselt kehaliselt aktiivne;  
 •  teab, et liikumine on kultuuri osa, ning on kogenud liikumisega seotud tegevuste loomist;  on omandanud kogemuse vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavatest tegevustest ning emotsioonide märkamisest.  
 • jookseb kiirjooksu püstistardist stardikäsklustega; sooritab õige teatevahetuse teatevõistlustes ja pendelteatejooksus;  sooritab palliviske paigalt;  sooritab paigalt kaugushüppe, 
 • mängib/tantsib õpitud eesti, vene laulumänge; tantsib õpitud eesti ja teiste rahvaste (st lähtuvalt õpilaste etnilisest taustast) rahvatantse;  liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile. 

 

 

 • kasutab edasiliikumisoskusi eri keskkondades, harjutustes, liikumismängudes; 
 • käsitseb vahendit harjutustes, liikumismängudes ja teiste oskuste arendamiseks; 
 • arvestab peamisi turvalisuse ja ohutu liikumise põhimõtteid  
 • osaleb aktiivselt kehalisi võimeid arendavates mängudes ja harjutustes;  
 • sooritada lihtsamaid kehakontrolliharjutusi; 
 • teab, kui palju ja milleks peab kehaliselt aktiivne laps iga päev liikuma; 
 • loob midagi liikumisega seotult; 
 • riietuda vastavalt olukorrale ja täita elementaarseid hügieeninõudeid; 
 • teab, mis võimalusi pakub liikumiseks looduskeskkond 
 • sooritab vaimset ja kehalist tasakaalu soodustavaid tegevusi õpetaja juhendamisel. 
 •  Liikumise ja sportimise tähtsus inimese tervisele. Liikumissoovitused I kooliastme õpilasele. Liikumine/sportimine üksi ja koos kaaslastega, oma kaaslase soorituse kirjeldamine ning hinnangu andmine. Ohutu liikumise/liiklemise juhised õpilasele, käitumisreeglid kehalise kasvatuse tunnis; ohutu ja kaaslasi arvestav käitumine erinevate harjutuste ja liikumisviisidega tegeledes; ohutu liiklemine sportimispaikadesse ja kooliteel. Hügieenireeglid kehalisi harjutusi tehes. Teadmised ilmastikule ja spordialale vastavast riietumisest. Pesemise vajalikkus kehaliste harjutuste tegemise järel. Elementaarsed teadmised spordialadest. 
 • Jooksuasend, jooksuliigutused, jooksu alustamine ja lõpetamine, jooks erinevatest lähteasenditest, mitmesugused jooksuharjutused, jooks erinevas tempos. Kiirendusjooks, kestvusjooks, võimetekohase jooksutempo valimine. Püstistart koos stardikäsklustega. Teatevahetuse õppimine lihtsates teatevõistlustes, pendelteatejooks teatepulgaga. Hüpped. Paigalt kaugushüpe, maandumine kaugushüppes. Madalatest takistustest ülehüpped mõlema jalaga. Visked. Viskepalli hoie. Tennispallivise ülalt täpsusele ja kaugusele. Pallivise paigalt. Rivikorra harjutused. Rivistumine viirgu ja kolonni, harvenemine ja koondumine, tervitamine, loendamine, pöörded paigal, kujundliikumised. Kõnni-, jooksu- ja hüplemisharjutused. Päkkkõnd, kõnd kandadel, liikumine juurdevõtusammuga kõrvale, rivisamm. 
 • Liikumine ruumis kasutades erinevaid suundi, tasandeid ja tantsujooniseid üksi, paaris ja grupis. Sammud ja liikumised, rütmi ja koordinatsiooniharjutused vastavalt muusika iseloomule. 

 

Liikumismängud 

Õpilane:  

 • sooritab harjutusi erinevaid palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes ning mängib nendega liikumismänge; mängib rahvastepalli lihtsustatud reeglite järgi, on kaasmängijatega sõbralik ning austab kohtuniku otsust. 
 • Jooksu- ja hüppemängud. Mängud (jõukohaste vahendite) viskamise, heitmise ja tõukamisega. Liikumismängud väljas/maastikul. Liikumine (jooksud, pidurdused, suunamuutused) pallita ja palliga. Pallikäsitsemise harjutused: põrgatamine, vedamine, viskamine, söötmine ja püüdmine. Sportmänge ettevalmistavad liikumismängud ja teatevõistlused palliga. Rahvastepall. 

Muusika (Rütmika)  

 • Laulmine, 
 • pillimäng 

Õpilane: 

 •   laulab loomuliku kehahoiu ja hingamise, vaba toonitekitamise ja selge diktsiooniga ning emotsionaalselt üksi ja rühmas;  mõistab ja väljendab lauldes muusika sisu ning meeleolu; laulab eakohaseid laste, mängu- ja mudellaule; laulab peast kooliastme ühislaule, kasutab keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes, väljendab pillimängus muusika sisu ja meeleolu 

 

 •  Aktiivse, ent loomuliku häälega laulma õpetamine, laulude omandamine kuulmise, rütmipildi ja õpitavate astmete abil. Laulmine üksi ja rühmas. Muusika sisu ning meeleolu äratundmine. Eakohased laste-, mängu- ja mudellaulud, kaanonid ning teiste rahvaste laulud. Pillimängus kasutatakse keha-, rütmi- ja plaatpille lihtsamates kaasmängudes 

 

 • Muusikaline liikumine/ tants 
 • Õpilane:  
 • tantsib eesti j laulu- ja ringmänge;  julgeb improviseerida üksi erinevates situatsioonides; tunneb oma keha ja oskab seda vastavalt oma võimetele rütmis liigutada;  liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile; tunneb oma keha ja oskab seda vastavalt oma võimetele rütmis liigutada;  liigub vastavalt muusikale, rütmile, helile; 
 • Õpitakse tunnetama ning väljendama muusika sisu, meeleolu ja ülesehitust liikumise kaudu. Eest traditsioonilised laulumängud ja pärimustantsud; lihtsamad tantsuvõtted ja tantsusammud. Tantsuelementide ja keha liikumisvõimaluste tundmaõppimine. Liikumise seostamine rütmi ja helidega. Loovmängude mängimine. Erinevate tantsustiilidega tutvumine Tantsule palumine ja tantsu eest tänamine. 

 

 • Muusika kuulamine ja muusikalugu 
 • Õpilane:  
 • on tutvunud karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, Tutvutakse karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, tämber, dünaamika ja muusikapala ülesehitus);  eristab kuuldeliselt laulu ja pillimuusikat;  on tutvunud eesti ja teiste rahvaste (st lähtuvalt õpilaste etnilisele taustale) rahvalaulu ja rahvapillidega; väljendab muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega laulab lihtsat meloodiat käemärkide, astmetrepi järgi;  tunneb rütmisilpe TA, TI-TI, TA-A, TA-A-A, veerandpaus, tunneb noodipildi ja kuulamise järgi 2- ja 3-osalist taktimõõtu;  tajub ja õpib laulma astmemudeleid erinevates kõrguspositsioonides; 
 • Tutvutakse karakterpalu kuulates muusika väljendusvahenditega (meloodia, rütm, tempo, tämber, dünaamika ja muusikapala ülesehitus). 
 • Kirjeldatakse ning iseloomustatakse kuulatava muusikapala meeleolu ja karakterit, kasutades õpitud oskussõnavara. Väljendatakse muusika meeleolu ja karaktereid kunstiliste vahenditega. 
 • Rütmifiguurid: astmetel SO, MI, RA, (JO) põhinevad mudelid. Allolevate oskussõnade tähenduste tundmaõppimine:: a) (meetrum), takt, taktimõõt, taktijoon, kordamismärk, kahekordne taktijoon, noodijoonestik, noodipea, noodivars, astmerida, astmetrepp b) koorijuht, koor, solist, eeslaulja, rahvalaul, rahvapill, rahvatants, dirigent, orkester, helilooja c) muusikapala, salm, refrään, kaasmäng, eelmäng, vahemäng d) rütm, heli, tempo, rõõmus/kurb, vaikselt/valjult, piano, forte.