INFOKIRI KOOLIPERELE
(ÕPPEAASTA 2024-2025)

Lugupeetud koolipere liige!

Alates 2024 aastast on koolil uus arengukava, mis seab kesksele kohale kõigi meie kooli õppijate mitmekülgse arengu.
Esimesed muutused õppimises ja õpetamises juba kandsid vilja – kõik meie kooliarenduse mõõdikud kinnitavad seda. Meie õpilaste hakkama saamine on paranenud ja koolirõõm on märgatavalt suurenenud.
Ka järgmisel õppeaastal 2024-2025 ootab meid ees uus arenguhüpe.  Just selleks, et liikuda edasi meie kõigi ühise unistuse ehk visiooni suunas – et me oleksime tõesti hooliv sotsiaal-emotsionaalseid oskusi arendav kogukonnakool, kus õppija oskab luua seoseid igapäevaeluga, väärtustab erinevaid kultuure ning on vastutustundlik ühiskonnaliige.

Meie soov on, et meie õpilastel oleks konkurentsieelise arendades tulevikuoskusi nagu:

 • õpioskus;
 • emotsionaalne intelligentsus;
 • loovus ja probleemilahendusoskus;
 • digitaalne kirjaoskus ja analüütiline mõtlemine;
 • koostöö ja meeskonnatöö;
 • suhtlemisoskus;
 • kognitiivne paindlikkus ja enesejuhtimine.

Uuendused toetavad ja aitavad meil kvaliteetsemalt ellu viia kooli stateegilisi eesmärke, ja ennekõike liikuda tõenduspõhise õpilasest lähtuva kooli poole.

Järgmisel õppeaastal:

 • õpime uuendatud õppekava aluse, sh kasutame rohkem ainetundides õuesõpet;
 • 1. ja 4. klassides on õppekeeleks eesti keel, õpilased õpivad süvendatul lõimitud aine- ja keeleõppe meetodite järgi, mis aitab tõsta riigikeele oskuse taset ttagades õpilasele kindlama tuleviku;
 • II ja III kooliastme loov- ja oskusained on eesti keeles, 40% õppetööst toimub eesti keeles, mis toetab riigikeele õppimist ja avab õpilastele uued arenguvõimalused;
 • 45-minutiliste tundide asemel alustame 80-minutiliste tundidega, sest pikemates koolitundides saab rakendada õpitud õpistrateegiaid, arendada rohkem kriitilist mõtlemist, luua õpilase ja õpetaja vahel tugevama kontakti, vähendada kodutööde hulka ning anda rohkem aega rühmatööde läbiviimiseks, mis arendab õpilaste sotsiaal-emotsionaalseid oskusi.

Mahtra kool on hea koht, kus areneda!